Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Nguyễn Văn Kịp
Thứ hai, 8/9/2014, 0:0
Lượt đọc: 2379

Nghị định số 84 - Thực hành tiết kiệm chống lãng phí

Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí về công khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xử lý thông tin phát hiện lãng phí và biện pháp bảo vệ người cung cấp thông tin phát hiện lãng phí; thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bồi thường thiệt hại trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xác định và sử dụng nguồn tiền thưởng từ thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tác giả: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

164