Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Nguyễn Văn Kịp
Thứ ba, 24/5/2016, 0:0
Lượt đọc: 1834

TUYỂN SINH VÀO LỚP 1 NĂM HỌC 2016 – 2017

- Trẻ sinh năm 2010, 2009, 2008 có giấy gọi trẻ do Phường 15 cấp.

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH VÀO LỚP 1

 NĂM HỌC 2016 – 2017

 1. CHỈ TIÊU NHẬN:
  • Trẻ sinh năm 2010, 2009, 2008 có giấy gọi trẻ do Phường 15 cấp.
  • Dự kiến tuyển sinh năm lớp Một,  225 em gồm:
   • 2 lớp học bán trú (trong đó có 1 lớp TATC và  1 tiếng anh thí điểm).
   • 3 lớp học một buổi.
 2. ThỜI GIAN TIẾP NHẬN:  
  1. Nhận trong tuyến đợt 1:
   • Phát đơn: Ngày 4,5,6 / 7 /2016 theo giấy gọi trẻ của phường.
   • Nhận đơn: Ngày 7 và 8 /7/ 2016 ( PHHS nhận giấy biên nhận của trường).
  2. Nhận trong tuyến đợt 2:
   • Phát đơn từ 19/7/2016 theo giấy gọi trẻ của phường.
   • Nhận đơn từ: 20/7/2016 ( PHHS nhận giấy biên nhận của trường)

     

 3. HỒ sơ gỒM :
 1. Giaáy goïi treû vaøo lôùp Moät (do UBND phöôøng phaùt cho PHHS).
 2. Baûn sao khai sinh hợp lệ.
 3. Baûn photo Hoä khaåu, KT3 hoaëc giấy tạm trú (coù xaùc nhaän sao y baûn chính 2016).
 4. Ñôn xin nhaäp hoïc (do tröôøng phaùt haønh).

  *Löu yù :

 • Giaûi quyeát öu tieân HS bán trú thuoäc gia ñình dieän chính saùch hoaëc coù boá, meï laø CB-NV (đính kèm xác nhận nơi công tác) nhöõng tröôøng hôïp coøn laïi tröôøng giaûi quyeát sau (neáu coøn chæ tieâu).
 • Đề nghị PHHS thực hiện đúng theo thông báo, nhà trường không giải quyết mọi sự chậm trễ về sau.
 • Thời gian làm việc từ 7 giờ 30’-> 10 giờ 30’.
 • Công bố danh sách học sinh lớp 1, ngày  31/7/2016.

                                                                                                       Tân Bình, ngày 23 tháng 5 năm 2016

                                           HIEÄU TRÖÔÛNG

                                             Nguyeãn Thị Cẩm Thanh Trà

Tác giả: admin
Nguồn tin: Bộ phận chuyên môn

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88