Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Nguyễn Văn Kịp
Cập nhật : 0:0 Thứ sáu, 9/10/2015
Lượt đọc: 1770

Phụ lục hướng dẫn thực hiện hồ sơ sổ sách theo TT30/2014/BGDĐT

Số/Ký hiệu:
Ngày ban hành: 26/11/2014
Ngày có hiệu lực: 26/11/2014
Người ký: Bộ phận chuyên môn PGDĐT Tân Bình
Cơ quan ban hành:
Trích yếu: Phụ lục hướng dẫn thực hiện hồ sơ sổ sách theo TT30/2014/BGDĐT
File đính kèm:
File thứ 1: Phuluc_ThuchienSosach.xlsx
Nội dung:
PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN THỰC HiỆN HỒ SƠ SỔ SÁCH THEO TT30/2014
CẤP TiỂU HỌC - NĂM HỌC: 2014 - 2015
STT Sổ liên lạc Sổ theo dõi CL GVCN và GV bộ môn Sổ chủ nhiệm
Tháng Thống nhất ghi Tháng Thống nhất ghi Tháng Thống nhất ghi
1 Thứ nhất Tháng 8 và 9 Thứ nhất Tháng 8 và 9 Thứ nhất Tháng 8
2 Thứ hai Tháng 10 Thứ hai Tháng 10 Thứ hai Tháng 9
3 Thứ ba Tháng 11 Thứ ba Tháng 11 Thứ ba Tháng 10
4 Thứ tư Tháng 12 Thứ tư Tháng 12 Thứ tư Tháng 11
5 Thứ năm Tháng 1 Thứ năm Tháng 1 Thứ năm Tháng 12
6 Thứ sáu Tháng 2 Thứ sáu Tháng 2 Thứ sáu Tháng 1 và 2
7 Thứ bảy Tháng 3 Thứ bảy Tháng 3 Thứ bảy Tháng 3
8 Thứ tám Tháng 4 Thứ tám Tháng 4 Thứ tám Tháng 4
9 Thứ chín Tháng 5 Thứ chín Tháng 5 Thứ chín Tháng 5
10 Thứ mười * Ghi kết quả KT bổ sung cuối năm

163